Przejdź do treści

Ostateczne wyniki oceny biznesplanów

dotacje województwo łódzkie

Poniżej prezentujemy wyniki po ocenie biznesplanów po przeprowadzonej procedurze odwoławczej w ramach projektu „Z dotacją na start”. Osoby zaznaczone na zielono w obu plikach, to osoby wskazane przez biuro projektu do objęcia dofinansowaniem w ramach projektu, zgodnie z regulaminem przyznawania środków.

Do osób poprzednio wybranych dołączyły 2 osoby z najwyższą punktacją, uzyskaną po ocenie odwoławczej.

Listy zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 25.02.2022.

Osoby zaznaczone kolorem białym stanowią listę rezerwowych. W przypadku rezygnacji kogokolwiek z listy osób objętych wsparciem, do podpisywania umów o dofinansowanie będą zapraszane kolejne osoby z listy rezerwowej.

Listy podzielono na osoby, które uzyskały rekomendację przed oceną odwoławczą oraz na osoby, które uczestniczyły w tej procedurze. Wynika to z faktu, że osoby po procedurze odwoławczej mogły znacząco poprawić swoją punktację, a takiej możliwości nie mieli nieodwołujący się.

Pliki PDF:

Obie listy została utworzona poprzez wykorzystanie numerów biznesplanów (wg kolejności ich zgłoszenia).


Adnotacje dot. kolejności na liście:

Złożono 9 odwołań, wszystkie zostały przyjęte. Ponownej ocenie podlegało 9 biznesplanów.

W przypadku procedury odwoławczej były brane dwie wyższe z trzech ocen, dokonanych przez ekspertów, zatem teoretycznie możliwe było podwyższenie swojej poprzedniej punktacji (z sumy punktów „usuwana” była ocena niższa z dwóch poprzednich i zastąpiona oceną wyższą). W ramach procedury odwoławczej 8 osób, które złożyły odwołania poprawiły swój pierwotny wynik, ale w różnej skali punktowej. Jedna osoba uzyskała taki sam wynik, jak poprzednio.

W ramach procedury odwoławczej oceniał jeden ekspert – wszystkie biznesplany podlegające ocenie. Nie były brane pod uwagę treści dopisane czy kwestie podniesione w odwołaniach.

Ponieważ różnice punktowe były niewielkie, po odwołaniach możliwe były nawet znaczne roszady na listach.

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała kolejność złożenia biznesplanu (a więc wartości w kolumnie „nr biznesplanu” wg kolejności od najmniejszej).

Dlatego osoba z biznesplanem nr 24 jest nad osobą z biznesplanem nr 36, mimo dokładnie takiego samego wyniku punktowego RAZEM oraz w I kryterium.

Po procedurze odwoławczej do poprzednio wybranych 27. osób doszły 2. najwyżej ocenione osoby (numery biznesplanów: 37 i 24).

Skip to content