Przejdź do treści

O projekcie

Projekt „Z dotacją na start” jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), które zamieszkują – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 kodeksu cywilnego) – na obszarze województwa łódzkiego z wyłączeniem mieszkańców m. Łodzi i powiatów łódzkiego-wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego i pabianickiego.

Mapa powiatów objętych wsparciem. Szary obszar jest wyłączony z możliwości ubiegania się o dotację w projekcie.

Grupę docelową stanowi 36 osób po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, osoby niezarejestrowane w PUP, ale pozostające bez pracy, jak i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 r.ż.,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (rozumianych jako wykształcenie co najwyżej średnie).

Czyli:

  • jesteś bezrobotną lub bierną zawodowo kobietą i masz powyżej 30 lat – jesteś osobą kwalifikowalną w projekcie;
  • jesteś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz powyżej 30 lat – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musisz mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat, albo być długotrwale (pow. roku) bezrobotnym/biernym zawodowo, albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności, albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych!
  • powyższe warunki dotyczą osób zamieszkanych na terenie województwa łódzkiego, ale bez Łodzi i powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego i brzezińskiego.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w projekcie kwalifikowalni są emeryci, renciści oraz kobiety będące na bezpłatnym urlopie wychowawczym.

W zakładce Rekrutacja znajduje się regulamin rekrutacji, zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji. Koniecznie przeczytaj ten dokument, zanim złożysz formularz rekrutacyjny.

Zobacz również – wsparcie w projekcie.

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń lub przyjedź do nas – dane kontaktowe znajdziesz w zakładce na głównej stronie w dziale „Kontakt”.

Projekt realizuje Fundacja Innowacja i Wiedza.

Skip to content